ULASAN TENTANG ISLAM 9 ISLAM DAN KRISTIAN DALAM BERHALA

September 6, 2008 at 6:09 pm Leave a comment

Bab 9

Islam Dan Kristian Dalam Berhala

Kebanyakan orang Muslim percaya bahawa Allah menghantar Muhammad untuk membetulkan Kristian daripada belenggu politisme Triniti. Namun sebelum kita menjawab isyarat Allah, tidakkah kita berhak untuk menilai apakah yang harus kita percaya? Alkitab menyeru kepada kita untuk membuktikan(menilai) semua perkara; dan berpegangkan kepada yang benar (1 Thessalonians 5:21). Penerimaan isu tanpa ujian dan tanpa penuh keyakinan, tidak hanya membutakan iman kita. Ia seperti melompat daripada kipas berpusing kepada api yang marak menyala. Jelasnya, sahabat Muslim kita dalam kedudukan yang tepat. Nenek moyangnya memeluk Islam disebabkan mata pedang. Hari ini, sekitar 90% orang Islam yang dilahirkan dalamnya dan menerima pembasuhan minda melalui al-majirin(sekolah Islam Tempatan tentang doktrinasi Islam). Melalui sistem ini, mereka dasarnya diberi vaksin anti-Alkitab. Mereka dididik sejak anak-anak dalam mempercayai bahawa Kristian menyembah tiga Tuhan yang sedihnya ialah mereka tanpa memahami ayat “kami” dalam Surah Al-Imran dan ayat sepertinya. Dengan itu, mereka menerima sahaja Islam tanpa membuat penilaian lebih teliti.

70. Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

[862]. Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

Setiap agama yang menuntut dirinya, tidak semestinya mencukupi dengan bukti dan kesahihannya. Tiada agama(kecuali pengikut Satan) yang akan menerima hak yang berada dalam asal Satan, disebabkan tidak satupun yang akan dipaksa menurutinya. Agama seharusnya seperti surat yang ditulis dalam nama Tuhan. Menilai isi dalam surat adalah keperluan untuk mengenalpasti sama ada ianya Tuhan atau tidak. Ianya jelas bahawa pengikut Kristian, Islam, Buddha, Shintoism, Confusius, Yoga, Bahai dan sebagainya- dengan doktrinnya yang bercanggah dan kedudukan konfrontasi- berasal daripada Tuhan yang sama. Tuhan yang benar semestinya bukan pemilik kepada kekeliruan. Guru ditengah Islam dirujuk dengan ajaran bahawa tuhan sebagai Allah sebagaimana mengistiharkan Kristianiti sebagai politisme. Namun adakah sebenarnya Muslim menyembah satu tuhan?

Muslim umumnya percaya bahawa nabi Moses bercakap dengan terus kepada Tuhan, dengan itu tajuk bagi Islamnya ialah Kalimullah. Satu daripada sepuluh hukum yang diberi oleh Tuhan melalui Moses ialah:

“20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 20:5 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them”. (Exodus 20:4-5).

Anak-anak Israel sering melanggar peraturan tersebut dan hasilnya mereka melakukan dosa. Salah satu daripadanya ialah dicatat dalam buku Ezekiel:

“8:15 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi dari pada ini.” 8:16 Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran dalam rumah TUHAN; sungguh, dekat jalan masuk ke bait TUHAN, di antara balai Bait Suci dan mezbah ada kira-kira dua puluh lima orang laki-laki, yang membelakangi bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur.
He then brought me into the inner court of the house of the LORD, and there at the entrance to the temple, between the portico and the altar, were about twenty five men. With their backs towards the temple of the LORD and their faces towards the east, they were bowing down to the sun in the east” [This Baal worship is similar to Islam] (Ezekiel 8:15-16, NIV) .

Anak-anak Israel mengalami kasih sayang Yahweh(Tuhan) di padang gurun; mereka menyaksikan mukjizatnya. Mereka tahu bahawa bukanlah matahari diatas awan yang melepaskan mereka daripada Mesir, mahupun matahari yang membelah Laut Merah bagi mereka atau memberi mereka roti manna semasa berada di padang gurun. Kepada orang-orang Israel matahari hanyalah sebagai simbol, dan dalam ayat diatas mereka telah menyembahnya. Tuhan yang menghakimi hatibudi manusia. Dia mengutuk kelakuan mereka dan mengatakannya sebagai suatu perbuatan yang keji. Namun apa yang berlaku terhadap sikap Islam terhadap peruntukan yang serupa? Allah disuruh membawa sendiri hukum, sebagaimana dicatatkan dalam Surat al-Baqara:

“From whencesoever thou startest forth, turn thy face in the directionof the sacred mosque, that is indeed the truth from thy Lord. And God is not unmindful of what ye do” (Sura 2:149).Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

Dan juga dalam ayat lain, hukum yang sama juga dinyatakan seperti dibawah:

“We see the turning of thy face [for guidance] to the heavens: now shall we turn thee to a Qibla that shall please thee. Turn then thy face in the direction of the sacred mosque: whenever ye are, turn your faces in that direction” (Sura 2:144).

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit[96], maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

[96]. Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

Para pembaca harus tahu bahawa Muslim seringkali memutarkan mukanya kearah Jerusalem apabila berdoa. Apa yang seharusnya dicadangkan oleh penulis dalam ayat diatas ialah seharusnya diubah ke Makkah. Dalam pengenalan buku bertajuk Islam- Yang Terawal dan Agama Terakhir, mukasurat V, penulis berusaha untuk mempertahankan kebiasaan persetujuan Islamnya bahawa Abraham dan Ishmael membina Ka’abah untuk menyembah Allah. 1

Sama ada tuntutan ini benar atau tidak ia bukanlah titik. Abraham yang digambarkan Islam digambarkan memiliki kelemahan dan keberhalaan shirk (idolatry), jadi tidak hairanlah jika ia juga menuntut bahawa dia sendiri yang membina Ka’aba. Bahawa seandainya penulis mengatakan bahawa Muslim sebenarnya tidak tunduk kepada Ka’aba, bahawa Ka’aba tidak lebih dari sekadar simbol. Penyataan ini tidak dijelaskan terlebih dahulu. Mengapa harus seorang itu melutut kearah Ka’aba adalah yang paling perlu? Jika Tuhan menolak daripada melutut terhadap matahari yang dibuat olehnya sendiri, maka melutut kearah Ka’aba yang dibuat oleh manusia lebih lagi keji, walaupun ianya dibina oleh Abraham. Adakah arahan untuk menghadap Ka’aba adalah ujian?(Surah 2:145). Adakah Tuhan menguji umatnya dengan menyembah berhala?

Mengapa harus Muslim berjalan mengelilingi Ka’aba, dan semestinya pergi untuk menciumnya semasa “musim” haji? 2 Sejarah mengatakan bahawa anggota pagan Arab terlebih dahulu mengadakan acaranya sebelum kedatangan Islam. Khalifah Islam pertama iaitu Abu Bakr misalnya, apabila cium batu hitam(yang terdapat dalam pelbagai warna di surga, mengapa hanya memilih yang hitam yang tidak mempunyai apa-apa signifikan) dikatakan, “Kebenarannya, saya tahu bahawa kamu tidak mempunyai apa-apa nilai namun batu dan juga tidak dapat melakukan sesuatu yang baik mahupun buruk. Mengapa tidak saya melihat rasul Allah mencium kamu, saya tidak akan menciummu” (contohnya, Rafique, Kinsmen of Abraham, mukasurat. 19). Nilainya nota ini adalah fakta bahawa selepas menandatangani perjanjian persefahaman al-Hudybiyah (7 A.H.)3 –sementara Ka’aba masih lagi rumah bagi 360 patung- Muhammad mengadakan upacara haji ke Makkah. Penaklukan keatas Makkah tidak dilakukan pada tahun berikutnya, (8 A.H.).

Muslims mahukan dunia percaya bahawa Ka’aba telah disucikan(purged) kerana kebanyakan patung fizikal telah dimusnahkan. Namun perkara keagamaan berlaku lebih lama sebelum dunia fizikal kemudiannya paksaan spiritual terlibat. Alkitab mengajarkan bahawa patung tidak dapat melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Apakata jika Satan menggunakan pusat jin dalam membentuk objek untuk mempengaruhi pikiran manusia. Jika anda merobohkan objek tersebut[patung], nescaya jin, bukan hanya akan terlepas keatas luasnya udara. Kebanyakan jin mempunyai rangkaian dan akan tetap di tempat dimana mereka disembah.1 Jadi apakah yang akan berlaku kepada jin yang berdiri didepan patung yang digunakan di Ka’aba? siapakah sebenarnya Ka’aba sekarang? Ia juster Allah, atau jin yang tersalah hinggap? 2 tanyakan diri anda, jika Allah adalah maha hadir mengapakah seorang itu seharusnya menghadapi halatuju tersebut untuk berdoa, dan kearah batu hitam bagi hal itu?

“O ye who believe! intoxicants and gambling, [dedication of] stones and [divination by] arrows are an abomination, – of Satan’s handiwork: eschew such [abomination], that ye may prosper” (Sura 5:93).
Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jadi Quran tiada mengajarkan persembahan kepada batu, apakata bagi anda? selain itu, bagaimana pula dengan Ka’aba, yang juga sama dikenali sebagai batu hitam. Jika saya masih lagi seorang Islam seperti dahulu, saya tidak tahu apakah yang harus dipercayai, memandangkan “wahyu” yang lain dalam Quran yang sama memberitahu kita bahawa Ka’aba bukanlah hanya tempat dihormati, semestinya juga tempat kecil bagi Safa dan Marwa:

“Behold! Safa and Marwa are among the symbols of God. So if those who visit the house [Ka’aba] in the season or at other times, should compass them round, it is no sin in them” (Surah 2:158).
Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah[102]. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-‘umrah, maka tidak ada dosa baginya[103] mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri[104] kebaikan lagi Maha Mengetahui.

Simbol yang mana pula? adakah Allah seperti Ka’aba atau Safa ataupun Marwa?

Sejarah menyatakan, kesesuaian berhala bagi bukit ini adalah sangat kuat bahawa Muslim awal telah pun berjalan mengelilinginya. Dengan itu, “wahyu” menguduskan amalan tersebut. Hal ini juga kerana Allah juga menyuruh kita menyembah seorang manusia biasa, Adam (Surah 7:11-13; 38:72-77), arahannya terhadap Muslim untuk menghormati batu dan bukit seharusnya datang bukan sebagai tarikan. 1

Bagaimana pula dengan simbol astrologi matahari terbit dan bintang? bagaimana Islam datang dan menerima simbol ini lebih sesuai diungkapkan hanya bagi Allah dan anggota jinnya. Bagaimanapula dengan seuntai manik yang digunakan oleh orang Muslim untuk berdoa?

Saya juga seperti orang Muslim dan tujuan saya memberikan gambaran Islam adalah untuk menunjukkan kesilapan bagi penyembahan ini bagi mereka yang tidak mengenali penyembahan. Ini adalah untuk seorang yang dapat mengingatkan setiap perkara namun tidak mempunyai jalan untuk mengetahui kebenaran atau kesilapan bagi setiap yang mereka pelajari. Tujuan sebenar buku ini adalah tercapai apabila, selepas membacanya, anda adalah(dengan kasih Tuhan), terlepas daripada dakapan Iblis. Gunung suci, batu suci dan tikar sembahyang kesemuanya hanya[setidaknya] berpusatkan keberhalaan.

“Thou shalt not make unto thee any graven image . . . nor bow down to them.” (Exodus 20:4).

“Thou” disini bermaksud semua orang termasuklah Abraham!

“And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not from the works of their hands that…

9:20 Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, 9:21 dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. (Revelation 9:20-21).

Tidakkah semua kita bertobat? jika anda tidak hanya kerana anda dilahirkan dan dibesarkan dalam agama ini, nahtijahnya dengarlah nasib yang menunggumu:

“14:11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya.”

“And the smoke of their torment ascended up for ever and they have no rest day nor night who worship the beast [through false religions] and his image . . .” (Revelation 14:11).

Tidak kurang juga yang melutut menyembah gambar Yesus, Mary, Salib, atau patung salib. Kesemua ini akan membawa kepada kekejian yang membawa kepada hukuman yang serupa. Ramai mereka yang mengatakan dirinya adalah Kristian juga pergi ke ‘hajinya’ di Vatican untuk mencium kaki Pope. Hal ini juga, merupakan[setidaknya masih] kekejian dan tanpa rujukan mahupun sokongan Alkitab. Yesus menghentikan acara “berhaji”, bahawa Dia menyatakan bahawa Tuhan ada dimana-mana[berkuasa untuk dimana-mana]. Kita hanya boleh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.

“Yesus berkata…percaya kepadaku, masanya akan tiba apabila kita tidak perlu menyembah di gunung ini, atau pun di Jerusalem, untuk menyembah Bapa…Jesus saith . . . believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

Tuhan adalah roh: dan mereka yang menyembahnya haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. and they that worship him must worship him in spirit and in truth” (John 4:21-24).

Jika kita menerima bahawa mencium kaki manusia adalah kekejian, justeru setiap mereka yang berfikir benar seharusnya menerima bahawa mengelilingi dan mencium struktur yang tidak hidup seperti Ka’aba adalah satu daripada kekejian sebelum matahari. Kebenarannya, agama di luar Kristus ialah agama Pagan. Tuhan palsu akan hanya menjanjikan nabi palsu, begitu juga dengan nabi palsu hanya akan menjanjikan agama yang salah.

Notakaki Bab 9

1 Any Islamic claim of patriarchal accreditation for the Ka.aba would have been weak indeed, had it not been linked to Abraham, though there is no historic evidence at all that Abraham was ever in Mecca. The Ka.aba being linked to just Ishmael makes more sense, because Ishmael probably went into pagan idolatry after being driven from his father.s house by God.s command (Gen 21:10-14)

2 The author is convinced that Ka.aba is the exact fulfilment of the image of the beast prophesied in Revelation chapter thirteen, verse fourteen.

3 A.H. (After Hijra) is an Islamic way of reckoning time. A.H. time began in 622 AD, the year of Muhammad.s flight (Hijra) from Mecca to Medina, a fulfillment of Daniel 7:25.

1 Editor.s Note: Though not generally understood in the United States, all false religions are demonically empowered. Demons (jinns) can even enable followers to perform supernatural phenomena: visions, different voices, unknown tongues, moving objects, levitation, calling up spirits, out-of-body experiences, death-curses, etc. The suicide bombers in Israel are demonically influenced to believe they are doing good, otherwise they would never perform such an unnatural act. Some pastors in the United States believe they see and speak to Jesus, but a biblical study of what their .angels. say to them shows their visions to be demonic. Scripture warns of this possibility, 2 Cor 11:14 .And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.. Isn.t seeing an .angel of light. what happened to Mohammed in that cave north of Mecca?

2 Demons can be very territorial. Dr. Neil T. Anderson attests to this phenomenon in his book on freedom in Christ from demonic influence – Neil T. Anderson, The Bondage Breaker (Eugene, Oregon, USA, Harvest House Publishers, 1993) ISBN 0- 89081-787-1.

1 There is a reference in the Bible book of Zechariah that some believe to be about Islam and the Ka.aba. It is written in figurative language, but the intent of the passage is plain enough. Editor.s notes within the Bible quote are in italics: Zec 5:7-11 Again he said, .This is their appearance in all the land (and behold,

a lead cover was lifted up); and this is a woman sitting inside the ephah (Ephah was a son of Midian whose name meant .darkness.. [See Holman.s Bible Dictionary] An ephah may also be a small basket).. Then he said, .This is Wickedness!. . . . And I said to the angel who was speaking with me, .Where are they taking the ephah (the darkness or the basket of darkness?)?. Then he said to me, .To build a temple for her in the land of Shinar (in Zechariah.s time, the Land of Shinar included Arabia); and when it is prepared, she will be set there on her own pedestal (the Ka.aba?).. There is a now a pedestal in Mecca, dedicated to Allah, that all Muslims revere. And the people who worship Allah, are they not in great spiritual darkness?

Advertisements

Entry filed under: ULASAN TENTANG ISLAM 9 ISLAM DAN KRISTIAN DALAM BERHALA.

ULASAN TENTANG ISLAM 8 SATANIC VERSES ON QURAN ULASAN TENTANG ISLAM 10 SIAPAKAH ALLAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Feeds

September 2008
M T W T F S S
« Aug    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Peta Pengunjung

Pages


%d bloggers like this: