Suatu Tinjauan Pandangan Orang Islam dan Kristian dalam aspek Kematian Yesus

Suatu Tinjauan Pandangan Orang Islam dan Kristian dalam aspek Kematian Yesus

Apakah kepercayaan orang Kristian?

Alkitab merupakan rekod sejarah yang unggul tentang kehidupan dan ajaran Kristus.

Dalam 1 Korintus 15:3-4 ada tercatat:

Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah perkara terpenting: Kristus mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Hal ini juga tertulis di dalam Alkitab: Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia dihidupkan semula.

Juga di dalam Matius 28:5-7:

Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, “Janganlah takut! Aku tahu bahawa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakan-Nya dahulu. Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang, cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikut-Nya, Dia sudah dibangkitkan daripada kematian, dan sekarang Dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana kamu akan melihat Dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepada kamu.

Gereja Kristian sejagat sepakat dalam hal kepercayaan ini seperti dalam Pengakuan Iman Rasuli yang berikut:

Yang disalibkan oleh Pontius Pilatus dan dikuburkan, dan pada hari ketiga, bangkit dari maut, yang terangkat ke syurga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kelak Dia datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.

Kepercayaan orang Kristian berdasarkan pada bukti-bukti sejarah yang kukuh, seperti manuskrip lama kitab Perjanjian Baru yang ditulis di antara tahun 30 hingga 200 T.M. Penulisan awal para pendiri gereja dan tulisan-tulisan bukan Kristian.

Misalnya, terdapat lebih daripada 5,000 naskhah lama Perjanjian Baru berbanding dengan lebih kurang 10 naskhah untuk tulisan sejarah lama seperti Herodotus, Caesar dan Tacitus.

A. Bukti dari Alkitab tentang Kematian Yesus Kristus

Peristiwa tentang kematian Yesus di kayu salib terdapat di dalam empat kitab Berita Baik yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kesaksian daripada empat orang penulis kitab ini merupakan kesaksian peribadi yang jujur kerana mereka melihat setiap peristiwa dengan sudut pandangan sendiri. Menurut Taurat, sekiranya sesuatu peristiwa yang berlaku melibatkan 2 atau 3 orang sebagai saksi, hal ini cukup meneguhkan kebenaran peristiwa tersebut (Ulangan 17:6-7). Oleh sebab saksi peristiwa ini melibatkan empat orang penulis, maka kesaksian tentang kematian Yesus Kristus adalah benar dan sah.

Terdapat bukti yang kukuh dalam kesaksian Yohanes, salah seorang pengikut Yesus dalam Yohanes 19:24-25. Yohanes memberikan kesaksian bahawa selepas Yesus disalibkan, “Tetapi salah seorang askar menusuk rusuk Yesus dengan tombak, dan pada ketika itu juga keluarlah darah dan air” Yohanes 19:34. Hal ini sungguh menghairankan Yohanes sehingga dia terdorong untuk menulis bahawa “… orang yang telah melihat kejadian ini memberikan kesaksiannya, supaya kamu pun percaya. Kesaksiannya benar dan dia tahu bahawa apa yang dikatakannya benar” Yohanes 19:35.

Sekarang, para ahli sains dan doktor telah mendapati bahawa pengaliran darah dan air dari tubuh adalah akibat daripada penyaliban dan jantung yang hancur. Ketika Yohanes mencatat hal ini, dia tidak faham akan implikasinya tetapi sekarang, melalui kajian sains, kita telah mengetahui bahawa peristiwa itu adalah bukti kukuh bahawa Yesus benar-benar mati di kayu salib.

Sekiranya bukan Yesus yang disalibkan, tidak mungkin orang itu dapat mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang seperti sifat semulajadi Yesus, misalnya dalam Lukas 23:34 Yesus berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka! Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka” dan perkataan “Sudah selesai”. Semua ini membuktikan bahawa yang telah mati di kayu salib itu bukan orang lain, melainkan Yesus Kristus sendiri.

Kesaksian tambahan yang lain adalah sewaktu ketua askar mengesahkan bahawa Yesus sudah mati. Selepas itu, Yusuf dari Arimatea datang kepada Pontius Pilatus untuk meminta jenazah Yesus supaya dikebumikan. Permintaannya telah diluluskan. Sekiranya yang diturunkan dari kayu salib itu bukan Yesus, sudah tentu Yusuf enggan mengambilnya atau memberikan keterangan tentang kematian Yesus.

Bukti lain adalah orang Yahudi yang meminta kepada Pontius Pilatus agar kubur Yesus dijaga. Permintaan mereka dikabulkan. Seandainya yang dikebumikan itu bukan Yesus, sudah tentu orang Yahudi tidak mahu menjaga kubur itu. Hal ini berlaku kerana Yesus pernah berkata bahawa pada hari ketiga, Dia akan bangkit kembali dari antara orang mati.

Peristiwa penyaliban Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi Allah beratus-ratus tahun sebelum nubuat itu menjadi kenyataan. Hal itu merupakan satu peristiwa nyata yang telah terjadi dalam sejarah manusia. Misalnya, Raja Daud dalam Mazmur 22 telah bernubuat tentang:

1. Seruan Yesus kepada Allah. Mazmur 22:2 banding Matius 27:46

2. Ejekan para penonton. Mazmur 22:9 banding Matius 27:43

3. Pakaian Yesus. Mazmur 22:19 banding Yohanes 19:24

Nabi Yesaya bukan sahaja bernubuat tentang penyaliban Yesus tetapi juga memberikan sebab-sebab mengapa hal itu terjadi. Yesus sendiri mengesahkan nubuat Nabi Yesaya dengan ucapan-Nya sendiri yang terdapat dalam Lukas 22:37 dan Lukas 23:34. Bandingkan dengan Yesaya 53:12.

B. Bukti dari Alkitab tentang Kebangkitan Yesus Kristus

1. Kubur yang kosong. Matius 28:6; Lukas 24:3

Tubuh Yesus telah dibalut bersama dengan seratus lebih paun minyak dan ramuan. Sebuah batu besar seberat satu setengah hingga dua tan menutup pintu kubur dan satu pasukan pengawal menjaga kubur-Nya, tetapi sesuatu hal berlaku. Selepas tiga hari, kubur itu menjadi kosong. Inilah satu fakta sejarah. Hanya kebangkitan Yesus dapat menjelaskan kejadian ini.

2. Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada ramai orang selepas kebangkitan-Nya.

– Maria Magdalena (Markus 16:9)

– Perempuan-perempuan lain (Matius 28:9)

– Para pengikut-Nya (Yohanes 20:19,26; 21:1)

– 500 orang pengikut-Nya (1 Korintus 15:6)

– Sewaktu Paulus diselamatkan (Kisah 9:5, 1 Korintus 15:8)

Yesus berbual dengan mereka, makan dan minum bersama mereka, menunjukkan luka-luka-Nya dan dengan banyak tanda membuktikan bahawa Dia hidup. Pengalaman semua orang ini tidak mungkin hasil daripada fikiran atau khayalan mereka.

3. Para pengikut awal berkumpul pada hari pertama setiap minggu untuk beribadat kepada Allah. (Kisah 20:7)

Tentulah ada sebab-sebab baik yang mendorong para rasul Tuhan, yang merupakan orang Yahudi yang salih, untuk menggantikan hari Sabat dengan hari pertama untuk beribadat. Sebab utama adalah kebangkitan Yesus pada hari pertama (Markus 16:1-2). Hari ini menandakan kemenangan Yesus atas kematian, dosa dan Iblis. Rancangan penyelamatan untuk manusia sudah selesai. Penyelamatan ini memberikan rehat yang sempurna kepada mereka yang percaya.

4. Akhirnya, kita boleh percaya kepada kebangkitan Yesus apabila kita melihat perkembangan jemaah Tuhan.

Orang-orang Kristian awal tidak meragui kepercayaan mereka kepada Yesus walaupun mereka dianiaya, malah ada yang dibunuh. Jemaah Kristian tetap berkembang bukan kerana paksaan dari segi sosial, insentif kewangan atau kepentingan politik. Hal yang memberikan keyakinan iman kepada orang-orang Kristian awal adalah kebangkitan Yesus dari maut, pernyataan diri-Nya kepada saksi-saksi yang boleh dipercayai, dan hadirat Roh Kudus bersama dengan mereka yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa.

C. Bukti-bukti daripada sumber-sumber bukan Kristian tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.

Contohnya seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Josephus di dalam bukunya yang bertajuk “Jewish Antiquities” yang telah ditulis di antara 90-95 T.M., mencatatkan tentang penyaliban Kristus dan kebangkitan Kristus.Juga Tacitus, seorang ahli sejarah Roma yang menulis pada tahun 115 T.M., mengatakan nama Kristian ini berasal daripada Kristus yang telah disalibkan semasa pemerintahan Tiberius, oleh wakil kekuasaannya, Pilatus.

Apakah kepercayaan Islam tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus?


Orang Islam tidak percaya bahawa Yesus Kristus telah disalibkan. Mereka menggunakan teks Al-Quran S.An Nisan 157 yang mengatakan: “Dan kerana ucapan mereka: ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa anak Maryam seorang Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan dengan dia. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan) Isa itu benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh.”

Tetapi kebenaran ayat ini boleh dipertikaikan. Pembicara di sini cuba menjawab orang Yahudi bahawa mereka telah membunuh Isa Almasih anak Maryam.

Terdapat beberapa keterangan yang salah di dalam ayat ini. Pertama, orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Almasih (Penyelamat). Kedua, bukan orang Yahudi yang telah menyalibkan Dia tetapi askar-askar Roma.

Namun ada petikan-petikan dalam Al-Quran yang mengatakan sebaliknya. Menurut Al-Quran, wahyu telah diterima tentang ucapan Yesus, seperti yang berikut: “Selamatlah diriku ketika dilahirkan dan ketika mati dan ketika berbangkit kembali hidup” (Q.Maryam 33)

Teks aslinya: Wassalaamu’ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub’asyu hayya.”

Dengan kata “ub’asyu hayya” (bangkit hidup kembali) adalah merupakan kehidupan yang nyata sesudah mengalami kematian (amutu) yang nyata.

Di dalam Surah Ali Imran 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: ‘Ya Isa, sesungguhnya Aku membuat engkau mati (‘inni mutawaffeeka’) dan meninggikan (darjat) engkau kepada ku.”

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ini, jelaslah bahawa Yesus memang telah mengalami kematian yang nyata walaupun kematian-Nya di kayu salib dinafikan oleh orang Islam. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh orang Islam untuk menjelaskan bahawa Yesus tidak mati di kayu salib.


a) Teori Penggantian

Teori penggantian ini mengatakan bahawa Yudas Iskariot yang menyerupai Yesus telah disalibkan untuk mengganti tempat Yesus. Teori ini terdapat di dalam injil Barnabas dan injil ini adalah palsu. Teori ini tidak ada di dalam Al-Quran. Oleh itu teori tersebut hanya satu tekaan. Ada pihak yang mengatakan bahawa seseorang yang telah mati diambil untuk menggantikan tempat Yesus. Teori ini sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang ada. Hal ini tidak mengambil kira tentang kubur yang kosong (Apa yang terjadi kepada mayat pengganti itu?) dan pernyataan diri Yesus yang disaksikan oleh beratus-ratus orang (Siapakah yang dilihat oleh saksi-saksi itu?) Teori ini juga membawa kesan bahawa Allah rela dengan sengajanya mengelirukan orang ramai dengan penipuan ini.


b) Teori Pengsan

Teori ini mengatakan Yesus diturunkan dari kayu salib dalam keadaan pengsan dan kesihatan-Nya pulih selepas itu. Walaupun teori ini dipopularkan oleh segolongan orang Islam, namun mereka berasal dari gerakan Ahmadiya yang dianggap oleh ramai orang Islam sebagai ajaran yang menyeleweng. Menurut Mizra Ghulan Ahmad dari Qadian, “Yesus tidak mati atas kayu salib tetapi dibawa turun oleh para pengikut-Nya dalam keadaan pengsan dan telah sembuh selepas 40 hari oleh minyak bermukjizat bernama Parsi ‘Marham-i-Isa.'” Menurut Ahmad, Yesus kemudian mengembara ke timur dalam satu misi ke Afghanistan dan Kashmir. Kemudian Yesus meninggal pada usia 120 tahun dan dikebumikan di Srinagar, ibu kota Kashmir. Teori ini dikutuk oleh orang Islam yang berpegang kepada ajaran Al-Quran.

Menurut Alkitab, Yesus mati selepas disalibkan (Kisah 2:23). Menurut penilaian askar-askar Yusuf dan Nikodemus, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yohanes 19:33-34, 38-40, Markus 15:43-46. Sekiranya Yesus pengsan sahaja, tidak mungkin:

– Dia dapat menahan kesejukan dalam kubur tanpa rawatan perubatan.

– Dia dapat melepaskan diri dari lilitan kain lenan yang begitu berat dan ketat pada badan-Nya tanpa mengoyakkannya (Lukas 24:12).

– Dia menggulingkan batu besar dari pintu kubur, mengalahkan satu pasukan pengawal dan melarikan diri tanpa dilihat.

– Dia berjalan 7 batu ke Emaus dalam keadaan lemah dan kaki yang tercedera.

Jika Yesus benar-benar bangun daripada keadaan pengsan, Dia menjadi pembohong dan penipu kerana tidak menghentikan para pengikut-Nya daripada mengajar bahawa Dia telah dibangkitkan daripada kematian.

Sukar juga untuk menjelaskan dengan memuaskan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kematian Yesus. Jika benar Yesus tidak disalibkan, maka Al-Quran juga tidak memberikan penerangan jelas mengenai perkara yang berlaku kepada-Nya.

C) Pemotongan ayat Alkitab

Contoh penjelasannya ini yang saya kutip daripada situs http://forum.swaramuslim.net :

Yohannes 20: 11 – 17

(11) Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, (12) dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. (13) Kata malaikat-malaikat itu kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis?” Jawab Maria kepada mereka: “Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan.” (14) Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahawa itu adalah Yesus. (15) Kata Yesus kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?” Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada-Nya: “Tuan, jikalau tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku, di mana tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambil-Nya.” (16) Kata Yesus kepadanya: “Maria!” Maria berpaling dan berkata kepada-Nya dalam bahasa Ibrani: “Rabuni!”, artinya Guru. (17) Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahawa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”.

Sampai disini, cerita dari injil jelas menyatakan bahwa Yesus belum mati.

Mari kita telusuri cerita ini selanjutnya :

Yohanes 20 : 19:20

(19) Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: “Damai sejahtera bagi kamu!” (20) Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.

Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Kenapa tangan dan lambung ?. Karena tangan itulah yg dipakukan ke tiang salib dan lambungnya yang ditusuk dengan tombak oleh tentara Romawi. (Ini pun, dengan asumsi, cerita penyaliban itu, benar adanya).Sampai disini……, Yesus juga belum mati……..!!!.

Kita juga perlu menggaris bawahi kata-kata ?bangkit dari kubur? ini, karena kata-kata itu adalah kata-kata yang didramatisir sedemikian rupa oleh para penulis injil. Padahal sebenarnya, Yesus berada dalam masa penyembuhan dari luka-lukanya. Jadi anda tidak perlu susah-susah minta bukti dari Al-Qur’an, baca saja Alkitab anda baik-baik, nanti ketemu disono bahwa Yesus tidak disalib. maka itu ini saya main-main dengan anda apa bisa quran anda memberi bukti yang akurat karena disini sepertinya ada celah, tunggu aja dulu komentar dari bang pri atau kalau mau bantu aja dia om.

Markus 14:62 o de iêsous eipen egô eimi .……et

14:62 Jawab Yesus: “Akulah Dia,……… dst

Pertanyaan saya:

Apakah tidak ada kemungkinan bahwa oknum yang mengakui bahwa dirinya adalah Messiah dengan berkata “egô eimi”/ “akulah dia” seperti apa yang dikisahkan pada ayat diatas bukan salah satu dari “banyak pemakai nama messiah yang akan menyesatkan banyak orang” seperti yang diperingatkan Jesus pada Mark 13:6?????? sebelumnya menuntut Injil di tulis berdasarkan dari kesaksian Murid Yesus, setelah di berikan bukti-bukti bahwa tidak ada satupun Murid Yesus sebagai saksi mata bahwa Yesus mati di tiang salib, kini mengakui kesaksian tersebut dengan logika karena ditulis! maka apakah setiap yang ditulis itu pasti benar? bagaimana soal kesaksian-kesaksian Injil yang lain yang menolak Yesus mati di tiang salib? Injil mana yang mereka maksudkan…takkan Barnabas yang sudah dibuktikan salah dan banyak percanggahan?

Baiklah, kita melihat dahulu kepada apa yang dikatakan Al-Quran sendiri,Isa tidak dibunuh melainkan diangkat (An Nisaa -wanita- 157-158) Bertentangan dengan: “Isa lahir, telah wafat, dan bangkit hidup kembali (19 Maryam 33) oleh itu ayat tersebut hanya menyokong percanggahan Al-Quran dan seterusnya kekeliruan Muhammad. Sekarang, kita mengambil contoh ayat Yohannes 20: 11 – 17 diatas, maka kita akan mendapati bahawa ayat tersebut tidak lengkap, sedangkan kita pengikut Kristian berpegang kepada prinsip nubuat dalam perjanjian Lama digenapi dalam perjanjian Baru. Baiklah kita kutip ayat Hadith sendiri iaitu, “9. Kita semua seharusnya meminum air kencing Unta kerana itu adalah satu ubat yang mujarab…!(Hadith Sahih Bukhari I, no. 234.) (Kalau begitu ayoh cepat beramai-ramai bikin bisnes mengimpot Unta mendapatkan air kencingnya untuk dijadikan ubat-ubatan…). Maka ayat tersebut bukannya lengkap kerana berdiri sendiri, tetapi konteks sebenar jelas apabila digabungkan seperti yang saya akan jelaskan kemudian. Ayat Yohannes 20: 11 – 17 tidak menidakkan nubuat dan tidak juga menidakkan apa-apa melainkan kekeliruan jika anda salah konteks. Yohanes 20 : 19:20 yang dikatakan diatas dikatakan oleh penulis blog tersebut sebagai “asumsi/andaian” namun gagal menunjukkan rujukannya dan hanya menggambarkan alasan sahaja tanpa berasas. Satu teori tidak pasti justeru tidak dapat menidakkan teori benar kita yang sudahpun pasti seperti yang dijelaskan.

Selanjutnya kita tinjau dari sudut nubuat Alkitab:

Semuanya akan ditempatkan dibawah kaki Mesiah Mazmur 8:6- Ibrani 2:8

Yesus akan dibangkitkan dari mati Mazmur 16:10- Mark 16:6-7

Yesus akan ditinggalkan oleh Tuhan Mazmur 22:1- Matius 27:46

Yesus akan dihina dikayu salib Mazmur 22:7-8 –Lukas 23:35-36

Tangan Yesus akan ditusuk Mazmur 22:16 -Yohanes 20:25, 27

(Perjanjian Lama digenapi oleh perjanjian baru)

Masih banyak lagi hal yang perlu ditunjukkan, namun saya rasa ayat diatas merupakan bukti yang cukup bagi menunjukkan kegenapan tersebut, hingga menbuktikan ia adalah benar, dan mempunyai konsekuensi yang nyata dan tidak lagi dalil semata-mata. Sesuatu teori akan salah jika dari segi hipotesisnya sudah salah maka keseluruhan penerangannya adalah sekaligus terbatal. Jadi Yesus sememangnya yang berkata“Akulah Dia..” tidak perlu dipertikaikan.

D) Penyaduran dengan cerita Dongeng

Kemana Calon Tuhan itu Menghilang selama 18 tahun?

Jadi ketika Yesus lahir, menginjak masa kanak-kanak dan remaja dia ?belum menjadi Tuhan? . Dia hanyalah seorang anak manusia biasa, yang lahir dari seorang perwan.

Tapi, kita perlu merasa kasihan kepada umat Kristen, karena mereka tidak tahu kemana ?calon Tuhan mereka? pergi dari usia 12 sampai 30 tahun. Tidak ada satupun orang Kristen yang tahu kemana calon Tuhan mereka menghilang selama 18 tahun. Tapi, menurut saya, bisa saja mereka benar-benar tidak tahu, tetapi mungkin juga mereka pura-pura tidak tahu. Sebab kalau mereka mau bertanya, mencari informasi kemana saja calon Tuhan mereka menghilang selama 18 tahun, maka mereka akan menemukan informasi tersebut. Tuhan telah menciptakan dunia ini begitu luas.

Ingat, Anda sedang membaca naskah kuno berbahsa Tibet, milik biara Hemis di Leh, ibu kota Ladakh, Tibet. Kita kembali sejenak ke pada naskah injil, yang menceritakan bahwa pada umur 12 tahun Yesus (= Isa), menggemparkan Bait Allah dengan diskusinya dengan para Rahib di Bait Allah tersebut. Setelah itu, Injil diam seribu bahasa mengenai Yesus, sampai muncul lagi di usia sekitar 30 tahun. Tidak cukup dengan itu penulis forum tersebut merancakkan blognya dengan dakwah mengenai Yesus dan cerita dongeng Tibet, India. ama-nama suku di Kashmir dan Afganistan :

Suku bangsa Azri, dalam Alkitab : Azriel (1 Tawarich-5:24)

Suku bangsa Beroth, dalam Al-Kitab: Beeroth (2 Samuel 4:2)

Suku bangsa Caleb, dalam Al-Kitab : Caleb (1 Tawarikh-2:18)

Suku bangsa Dattu, dalam Al-Kitab: Dathan (Bilangan 16:1)

Suku bangsa Gabba, dalam Alkitab : Gabbai (Nehemiah 11:8)

Suku bangsa Hahput, dalam Al-Kitab : Hatipha (Nehemia-7:56)

Suku bangsa Iqqash, dalam Al-Kitab: Ikkesh (1 Tawarikh-11:28)

Suku bangsa Kanaz, Kunzru, dalam Al-Kitab: Kenaz (Hakim-hakim 3:9)

Dan masih sangat banyak persamaan nama ini, termasuk dengan di Pakistan.

Jadi, jejak suku-suku Israel yang hilang ini banyak sekali dapat ditemukan didaerah sekitar Kashmir dan Afganistan ini. Dan…., kesinilah Yesus menghilang setelah sembuh dari luka-lukanya di tiang salib.Jadi….?Kepercayaan dogmatis penebusan dosa ditiang salib, adalah rekaan para murtadin ajaran Yesus. Yesus atau yang kita kenal dengan Isa Al-Masih, tidak mati ditiang salib. Tetapi beliau mengembara jauh ke Timur, seperti yang dilakukannya ketika muda selama 18 tahun dari umur 12 sampai 30 tahun.Yesus tidak mati?!!!. Doktrin Penebusan Dosa ditiang Salib gugur?.!!!.

Cerita ini penulis forum tersebut ambil dari dongeng buku :Yesus Wafat di Kashmir Karangan: Andreas Faber Kaiser.

Kita perlu baca Alkitab dengan lebih mendalam sebelum menelan dakwah tersebut, sebalik membaca dan mempelajari Alkitab cuba lihat pandangan sarjana Kristian terlebih dahulu, buat perbandingan sebelum ikut apa-apa forum “debat”kerana jika anda tersandung itu, bukan kebodohan anda tapi kecuaian dan keegoan anda yang tidak mahu bertanya dengan Ribuan Sarjana kita dahulu. Takkan Saintis terkemuka seperti Blaise Pascal[bekas Ateis dan Saintis] dan Isaac Newton[Saintis dan Paderi] percaya Yesus tanpa alasan?.

Biarlah saya jelaskan disini bahawa menurut tradisi seorang yang layak menjadi tradisi Yahudi dan sekaligus hukum Taurat Musa seorang yang boleh menjadi seorang nabi mesti berumur 30 (Lukas 3:23) tahun. Oleh itu, apabila Yesus mula mengajar waktu umur genap itu, tiada alasan untuk mempersoalkan kemanakah ia pergi selama umur 18-30 tahun. Kerana Yesus mengajarkan Matius 5:18, “Kerana Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.(c.f, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi. Markus 13:30; Lukas 21:32).

Matius 1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi

Matius 4:14 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya:..

Yohanes 19:28 Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia — supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci –: “Aku haus!”

Ayat diatas mengatakan pengikut Isa diawasi setelah Isa wafat,bermaksud bahawa Isa pernah wafat

dan saat Tuhanlah menjaga pengikutnya. Jadi jelaslah bahawa Maryam 19 :[33], Ali ‘Imran 3 :[55] dan Al-Maidah:117 mendukung Kematian sehingga kepada Kebangkitan oleh itu hipotesis ini telah menolak An-Nisa Wanita 4:156-158. Memang dalam semua ayat Al-Quran diatas tidak menceritakan adanya penyaliban sebagai penyebab dari kematian, namun telah jelas bahawa Yesus pernah Mati, kemudian diangkat. Untuk lebih lanjut saya mencadangkan anda ke laman web http://www.kabar-baik.net bagi membaca debat bertajuk, “Alquran menyebutkan: Yesus tidak Disalib, tidak Mati.” Sebuah laman web milik bekas umat Islam.

Kenapa kepercayaan akan kematian dan kebangkitan Yesus sangat penting bagi orang Kristian?


Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 2:24, “Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Tuhan. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu.”

Yesus disalibkan bukan kerana Dia melakukan dosa tetapi Dia telah menjadi korban untuk menyelamatkan kita semua daripada ikatan dosa. Dengan itu, kita mendapat hak atas hidup yang kekal di syurga.

1 Korintus 15:17-19 menyatakan, “Jika Kristus tidak dibangkitkan daripada kematian, maka kepercayaan kamu itu khayalan belaka dan kamu masih dikuasai dosa. Hal itu juga bererti orang yang percaya kepada Kristus dan yang sudah mati, semuanya tidak mempunyai harapan. Jika harapan kita kepada Kristus terbatas kepada hidup kita di dunia ini sahaja, maka kitalah yang paling malang antara semua orang di dunia ini!”

Jika Yesus tetap mati, tentu sekarang ini masih ada kubur-Nya. Apakah gunanya orang Kristian percaya kepada orang mati? Apakah gunanya orang Kristian dibaptis atas nama orang mati? Apakah gunanya orang Kristian meminta syafaat daripada orang mati? Malah tidak masuk akal sekiranya sekarang ini orang Kristian menjadikan orang mati sebagai penyelamatnya, sedangkan si mati sendiri tidak selamat dan masih di dalam kubur.

Kerana kasih Tuhan, Yesus disalibkan bukan sekadar untuk mati sahaja, tetapi mati untuk hidup kembali dan hidup selama-lamanya sehingga kesudahan alam. Kebangkitan Yesus, dan hidup kembali dari antara orang mati, bukanlah suatu khayalan, tetapi memang kenyataan yang dilihat dan disaksikan oleh ramai orang. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan inti iman jemaah Kristian sedunia. Kita sekarang memiliki iman yang penuh pengharapan. Kita mempunyai Penyelamat yang hidup selama-lamanya. Kita memiliki iman yang berdasarkan kasih. Kita sudah mewarisi janji-janji Tuhan bersama dengan Kristus, menderita bersama-sama Dia dan akan dipermuliakan bersama-sama Dia (Roma 8:17).

Kerana itu, yakinlah bahawa kita sebagai pengikut Kristus akan dibangkitkan dari segala macam kematian semuanya itu telah Yesus lalui dan selesaikan di kayu salib. “Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa(Ibrani 10:18) Yesus sudahpun mengatakan, “Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.” (Yohanes 16:33). Oleh itu, “Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.” (Yohanes 21:25). Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. (Wahyu 22:19)

Advertisements

September 16, 2008 at 8:05 am Leave a comment

Nasib bukan kerana jodoh, berkahwin Bukan Kerana Nasib. Adakah Anda Bersetuju?

Adakah anda bersetuju dengan perkataan nasib? Dalam bahasa Englishnya yang terkini, sama ada merujuk kepada destiny, fate, fortune, dan luck.

Adalah menjadi kuasa anda untuk bersetuju atau tidak. Walaubagaimanapun, sesuatu kerap berlaku apabila anda berada di sana. Prof. Yusuf Roni mengatakan, “perkataan nasib adalah pinjaman daripada bahasa Timur Tengah” dan tiada dalam Bible. Walaubagaimanapun jangan disalah konteks dengan Bible terjemahan “tafsir” kerana ia akan bakal membawa maksud “nasib” yang salah konteks. Lebih-lebih lagi saya tidak menyalahkan mana-mana agama Cuma menyampaikan perkongsian. Disini saya mengutip ayat berdasarkan perbandingan LAI dan KJV untuk meninjau apakah beza “nasib”. Sebanyak 25 perkataan nasib dijumpai dalam LAI. Sementara dalam KJV tidak satupun menyebut tentang nasib melainkan perkataan evil.

Kejadian 44:29 Jika anak ini kamu ambil pula dari padaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. 44:29 And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my gray hairs with sorrow to the grave.[KJV] and he said, “I am an old man. If you take Benjamin from me, and something happens to him, I will die of a broken heart.”[Comtemporary English Version] If you take this one from me now and something happens to him, the sorrow you would cause me would kill me, as old as I am.[Today English Version]

Kejadian 44:34 Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku.”

44:34 For how shall I go up to my father, and the lad be not with me? lest peradventure I see the evil that shall come on my father.

Bilangan 11:1 Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan TUHAN tentang nasib buruk mereka, dan ketika TUHAN mendengarnya bangkitlah murka-Nya, kemudian menyalalah api TUHAN di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. 11:1 And when the people complained, it displeased the LORD: and the LORD heard it; and his anger was kindled; and the fire of the LORD burnt among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp.

Mazmur 81:16 Orang-orang yang membenci TUHAN akan tunduk menjilat kepada-Nya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya.

81:16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee.

Yesaya 45:7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang; Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini.

45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things. [KJV]

Hosea 4:9 Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam: Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan Aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya.[LAI)

4:9 And there shall be, like people, like priest: and I will punish them for their ways, and reward them their doings. [KJV]

Pengkhotbah 2:14 Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua.[LAI] Orang yang bijak tahu kemana mereka pergi, sedangkan orang bodoh tidak.” Tetapi aku tahu juga bahawa kesusahan mereka semua sama.[lembaga Alkitab Malaysia]

2:14 The wise man’s eyes are in his head; but the fool walketh in darkness: and I myself perceived also that one event happeneth to them all. [KJV]Wise men can see where they are going, and fools cannot.” But I also know that the same fate is waiting for us all.[TEV]

Pengkhotbah 3:19 Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka; sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia.For that which befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth, so dieth the other; yea, they have all one breath; so that a man hath no preeminence above a beast: for all is vanity.[KJV]

Pengkhotbah 9:2 Segala sesuatu sama bagi sekalian; nasib orang sama:.. 9:2 All things come alike to all: there is one event to the righteous, and to the wicked… [KJV] segala sesuatu datang dgn cara yg sama: hanya satu perkara bagi orang benar, dan kepada orang lemah…memang tidak ada bezanya! Nasib yang sama menimpa setiap orang jujur mahupun orang jahat,”[LAM]

Pengkhotbah 9:3 Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari; nasib semua orang sama.This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all yea, also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. [KJV]

Matius 24:51 dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”[LAI]And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.[KJV]

Lukas 12:46 maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. [LAI]The lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers.

Pengkhotbah 9:11…. karena waktu dan nasib dialami mereka semua. …but time and chance [secara kebetulan] happeneth to them all.

Yesaya 20:6 Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu: Lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan,.. 20:6 And the inhabitant of this isle shall say in that day, Behold, such is our expectation,…

Yesaya 24:2 Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, … 24:2 And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.

Yesaya 28:4 dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu — yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur — nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau: baru saja dilihat orang terus dipetik dan ditelan.[LAI]28:4 And the glorious beauty, which is on the head of the fat valley, shall be a fading flower, and as the hasty fruit before the summer; which when he that looketh upon it seeth, while it is yet in his hand he eateth it up. [KJV]

Yesaya 45:7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang; Akulah TUHAN yang membuat semuanya ini. [LAI]45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil[nasib malang kerana mereka dicipta, tetapi memilih untuk melakukan dosa]: I the LORD do all these things. [KJV]

Yesaya 53:8 Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya?[LAI] 53:8 He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? [KJV]

Yeremia 4:18 Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya, sampai menusuk hatimu.”[LAI] Your way and your doings have brought these things on you; this is your evil, because it is bitter, because it reaches to your heart.[Modern King James V] Thy way and thy doings have procured these things unto thee; this is thy wickedness, because it is bitter, because it reacheth unto thine heart.[KJV]

Yehezkiel 32:31 Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.[LAI] Eze 32:31 Pharaoh shall see them and shall be comforted over all his multitude, even Pharaoh and all his army killed by the sword, says the Lord Jehovah.[MKJV] Pharaoh shall see them, and shall be comforted over all his multitude, even Pharaoh and all his army slain by the sword, saith the Lord GOD.[KJV]

Hosea 4:9 Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam: Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan Aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya.[LAI]

And it has become, Like people, like priest; and I will punish them for their ways, and reward them for their doings.[MKJV] And there shall be, like people, like priest: and I will punish them for their ways, and reward them their doings.[KJV]

Matius 24:51 dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”[LAI] And He shall cut him apart and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth.[MKJV] And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth. [KJV] …dan membuang hamba itu ke tempat orang munafik duhukum… [LAM].

Lukas 12:46 maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia.[LAI] the lord of that servant will come in a day when he does not expect, and at an hour when he does not know. And he will cut him apart, and will appoint him his portion with the unbelievers.[MKJV] The lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. [KJV]…dan membiarkan dia merasai nasib orang yang tidak taat kepada Allah…[LAM]

Lukas 13:2 Yesus menjawab mereka: “Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu?[LAI]

And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things?[KJV] Yesus berkata kepada mereka, “kerana beberapa orang Galilea dibunuh secara demikian, adakah hal itu membuktikan bahawa mereka lebih berdosa daripada orang Galilea lain?[LAM]

Yohanes 12:6 Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri; ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. [LAI] ..bukan kerana dia mengambil berat terhadap orang miskin,..[LAM] This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein. [KJV]He said this, not that he cared for the poor, but because he was a thief and held the moneybag and carried the things put in.[MKJV]

II Petrus 2:13 dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. [LAI] Mereka akan menderita kesengsaraan, kerana menyebabkan orang lain menderita kesengsaraan…[LAM]

being about to receive the wages of unrighteousness, [MKJV] And shall receive the reward of unrighteousness[KJV].

Yudas 1:16 Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.[LAI] These are murmurers, complainers, leading lives according to their lusts. And their mouth speaks proud things, admiring faces for the sake of gain.[MKJV]. These are murmurers, complainers, walking after their own lusts; and their mouth speaketh great swelling words, having men’s persons in admiration because of advantage. [KJV] …mereka menuruti nafsu jahat…[LAM].

Oleh itu, daripada ayat tersebut diatas dapatlah dikatakan bahawa nasib merujuk kepada konteks dalam KJV adalah disebu evil sementara dalam era moden nasib “tidak” lagi membawa maksud evil. Sebaliknya strong number H7451 merujuk evil sebagai:

רעה רע ra‛ râ‛âh rah, raw-aw’ From H7489; bad or (as noun) evil (naturally or morally). This includes the second (feminine) form; as adjective or noun: – adversity, affliction, bad, calamity, + displease (-ure), distress, evil ([-favouredness], man, thing), + exceedingly, X great, grief (-vous), harm, heavy, hurt (-ful), ill (favoured), + mark, mischief, (-vous), misery, naught (-ty), noisome, + not please, sad (-ly), sore, sorrow, trouble, vex, wicked (-ly, -ness, one), worse (-st) wretchedness, wrong. [Including feminine ra’ah; as adjective or noun.]

Oleh itu tidak membawa maksud “nasib” melainkan hukuman atau keadaan malang, misteri, dan sebagainya, namun bukanlah nasib. Ramai yang mengatakan bahawa, nasibnya ditentukan “untuk hidup atau mendapat jodoh Muslim atau sebagainya, tidak sama seagama”. Saudara/saudari saya katakan bahawa itu bukanlah “nasib” melainkan nasib buruk atau nafsu yang tidak terlawan dan yang dipilih sendiri oleh manusia, sementara Tuhan memberi kebebasan dan manusia menyalahgunakannya seperti contoh kes Adam dan Hawa. Selain itu, kajian menunjukkan ramai yang cenderung kahwin dengan mendapat pasangan yang dekat daerah atau kawasannya dan jelasnya bukanlah juga “nasib”. Tidak kurang juga kajian menunjukkan perkahwinan silang Negara (e.g. Smits et al., 1998; Halpin dan Chan, 2002; Mare, 1991)[7].

Kita juga maklum bahawa lebih maju sesuatu maka maksud sesebuah perkara boleh menjadi banyak/luas, dan seperti yang saya kemukakan dalam TEV diatas sudah mula menggunakan ayat fate untuk merujuk kepada nasib dalam bahasa moden tetapi bukan nasib dalam versi King James yang dikatakan agak tepat terjemahannya. Dimana ia adalah merujuk kepada evil. Nasib merujuk kepada ayat evil bukanlah warisan tetapi nasib yang menimpa sesudah perkara dan yang dikatakan sebagai evil adalah sepatutnya subjek bagi fate, fortune atau destiny. Contohnya, Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa namun mereka memilih memakan buah dosa, dan evil disana merujuk kepada hukuman selepas perlakuan[selepas makan buah] dan bukan perlakuan sebelum hukuman[sebelum memilih untuk berdosa]. Bible seharusnya perlu dibandingkan antara satu sama lain agar kita mendapat gambaran/konteks penggunaan ayat yang lebih jelas. Kerana itu, saya mencadangkan konteks perkataan “nasib” perlu diselaraskan dengan maksud “evil” dalam terjemahan terawal yang diakui seperti KJV. Oleh itu, LAM eksplisitnya menyokong pendapat saya dengan merujuk/ menulis perkataan “nasib” di tempat yang betul.

Dengan itu, pendapat Prof. Yusuf Roni adalah benar kerana menyatakan perkataan “nasib” adalah pinjaman dari bahasa lain yang disalahgunakan dalam Kristian dan Bible sehingga ayat the heart of the sons of men is full of evil,[KJV] boleh membawa maksud nasib. Selalu kita mendengar “anda berusaha mengubah nasib”, maka nasib disini boleh diubah kerana bukan restu Tuhan tetapi restu dalam erti kata kebebasan jangan disalahgunakan[ikut hawa nafsu]. Jangan kata “kamu” kahwin dia kerana nasib melainkan “kamu” sendiri yang memilih. Jika anda mengerti maksud nasib anda akan mengerti perumpamaan Yesus yang dicatatkan oleh Dr. Lukas. Yesus menjawab mereka: “Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? [Lukas 13:2] maka nasib dikatakan“…These are murmurers, complainers, leading lives according to their lusts. [Yudas 1:16 KJV]. Untuk apa-apa kemuskilan atau penambahan jangan segan untuk kemukakan komen saudara/ri.

Semoga Tuhan memberkatiJ

Rujukan:

1] Alkitab Terjemahan Baru terbitan Lembaga Alkitab Indonesia[LAI]

2] Modern King James Version Bible

3] King James Version Bible

4] Alkitab Terjemahan Lembaga Alkitab Malaysia 1996

5] Today English Version

6] Comtemporary English Version

7] lihat, Aycan Çelikaksoy et al [?]. Marriage Migration:Just another case of positive assortative matching?

September 20, 2008 at 6:52 am Leave a comment

Suatu Tinjauan Pandangan Orang Islam dan Kristian dalam aspek Kematian Yesus

Suatu Tinjauan Pandangan Orang Islam dan Kristian dalam aspek Kematian Yesus

Apakah kepercayaan orang Kristian?

Alkitab merupakan rekod sejarah yang unggul tentang kehidupan dan ajaran Kristus.

Dalam 1 Korintus 15:3-4 ada tercatat:

Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah perkara terpenting: Kristus mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Hal ini juga tertulis di dalam Alkitab: Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia dihidupkan semula.

Juga di dalam Matius 28:5-7:

Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, “Janganlah takut! Aku tahu bahawa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakan-Nya dahulu. Marilah lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang, cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikut-Nya, Dia sudah dibangkitkan daripada kematian, dan sekarang Dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana kamu akan melihat Dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepada kamu.

Gereja Kristian sejagat sepakat dalam hal kepercayaan ini seperti dalam Pengakuan Iman Rasuli yang berikut:

Yang disalibkan oleh Pontius Pilatus dan dikuburkan, dan pada hari ketiga, bangkit dari maut, yang terangkat ke syurga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kelak Dia datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati.

Kepercayaan orang Kristian berdasarkan pada bukti-bukti sejarah yang kukuh, seperti manuskrip lama kitab Perjanjian Baru yang ditulis di antara tahun 30 hingga 200 T.M. Penulisan awal para pendiri gereja dan tulisan-tulisan bukan Kristian.

Misalnya, terdapat lebih daripada 5,000 naskhah lama Perjanjian Baru berbanding dengan lebih kurang 10 naskhah untuk tulisan sejarah lama seperti Herodotus, Caesar dan Tacitus.

A. Bukti dari Alkitab tentang Kematian Yesus Kristus

Peristiwa tentang kematian Yesus di kayu salib terdapat di dalam empat kitab Berita Baik yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kesaksian daripada empat orang penulis kitab ini merupakan kesaksian peribadi yang jujur kerana mereka melihat setiap peristiwa dengan sudut pandangan sendiri. Menurut Taurat, sekiranya sesuatu peristiwa yang berlaku melibatkan 2 atau 3 orang sebagai saksi, hal ini cukup meneguhkan kebenaran peristiwa tersebut (Ulangan 17:6-7). Oleh sebab saksi peristiwa ini melibatkan empat orang penulis, maka kesaksian tentang kematian Yesus Kristus adalah benar dan sah.

 

Terdapat bukti yang kukuh dalam kesaksian Yohanes, salah seorang pengikut Yesus dalam Yohanes 19:24-25. Yohanes memberikan kesaksian bahawa selepas Yesus disalibkan, “Tetapi salah seorang askar menusuk rusuk Yesus dengan tombak, dan pada ketika itu juga keluarlah darah dan air” Yohanes 19:34. Hal ini sungguh menghairankan Yohanes sehingga dia terdorong untuk menulis bahawa “… orang yang telah melihat kejadian ini memberikan kesaksiannya, supaya kamu pun percaya. Kesaksiannya benar dan dia tahu bahawa apa yang dikatakannya benar” Yohanes 19:35.

Sekarang, para ahli sains dan doktor telah mendapati bahawa pengaliran darah dan air dari tubuh adalah akibat daripada penyaliban dan jantung yang hancur. Ketika Yohanes mencatat hal ini, dia tidak faham akan implikasinya tetapi sekarang, melalui kajian sains, kita telah mengetahui bahawa peristiwa itu adalah bukti kukuh bahawa Yesus benar-benar mati di kayu salib.

Sekiranya bukan Yesus yang disalibkan, tidak mungkin orang itu dapat mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang seperti sifat semulajadi Yesus, misalnya dalam Lukas 23:34 Yesus berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka! Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka” dan perkataan “Sudah selesai”. Semua ini membuktikan bahawa yang telah mati di kayu salib itu bukan orang lain, melainkan Yesus Kristus sendiri.

Kesaksian tambahan yang lain adalah sewaktu ketua askar mengesahkan bahawa Yesus sudah mati. Selepas itu, Yusuf dari Arimatea datang kepada Pontius Pilatus untuk meminta jenazah Yesus supaya dikebumikan. Permintaannya telah diluluskan. Sekiranya yang diturunkan dari kayu salib itu bukan Yesus, sudah tentu Yusuf enggan mengambilnya atau memberikan keterangan tentang kematian Yesus.

Bukti lain adalah orang Yahudi yang meminta kepada Pontius Pilatus agar kubur Yesus dijaga. Permintaan mereka dikabulkan. Seandainya yang dikebumikan itu bukan Yesus, sudah tentu orang Yahudi tidak mahu menjaga kubur itu. Hal ini berlaku kerana Yesus pernah berkata bahawa pada hari ketiga, Dia akan bangkit kembali dari antara orang mati.

Peristiwa penyaliban Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi Allah beratus-ratus tahun sebelum nubuat itu menjadi kenyataan. Hal itu merupakan satu peristiwa nyata yang telah terjadi dalam sejarah manusia. Misalnya, Raja Daud dalam Mazmur 22 telah bernubuat tentang:

1. Seruan Yesus kepada Allah. Mazmur 22:2 banding Matius 27:46

2. Ejekan para penonton. Mazmur 22:9 banding Matius 27:43

3. Pakaian Yesus. Mazmur 22:19 banding Yohanes 19:24

 

Nabi Yesaya bukan sahaja bernubuat tentang penyaliban Yesus tetapi juga memberikan sebab-sebab mengapa hal itu terjadi. Yesus sendiri mengesahkan nubuat Nabi Yesaya dengan ucapan-Nya sendiri yang terdapat dalam Lukas 22:37 dan Lukas 23:34. Bandingkan dengan Yesaya 53:12.

 

B. Bukti dari Alkitab tentang Kebangkitan Yesus Kristus

1. Kubur yang kosong. Matius 28:6; Lukas 24:3

Tubuh Yesus telah dibalut bersama dengan seratus lebih paun minyak dan ramuan. Sebuah batu besar seberat satu setengah hingga dua tan menutup pintu kubur dan satu pasukan pengawal menjaga kubur-Nya, tetapi sesuatu hal berlaku. Selepas tiga hari, kubur itu menjadi kosong. Inilah satu fakta sejarah. Hanya kebangkitan Yesus dapat menjelaskan kejadian ini.

2. Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada ramai orang selepas kebangkitan-Nya.

– Maria Magdalena (Markus 16:9)

– Perempuan-perempuan lain (Matius 28:9)

– Para pengikut-Nya (Yohanes 20:19,26; 21:1)

– 500 orang pengikut-Nya (1 Korintus 15:6)

– Sewaktu Paulus diselamatkan (Kisah 9:5, 1 Korintus 15:8)

Yesus berbual dengan mereka, makan dan minum bersama mereka, menunjukkan luka-luka-Nya dan dengan banyak tanda membuktikan bahawa Dia hidup. Pengalaman semua orang ini tidak mungkin hasil daripada fikiran atau khayalan mereka.

3. Para pengikut awal berkumpul pada hari pertama setiap minggu untuk beribadat kepada Allah. (Kisah 20:7)

Tentulah ada sebab-sebab baik yang mendorong para rasul Tuhan, yang merupakan orang Yahudi yang salih, untuk menggantikan hari Sabat dengan hari pertama untuk beribadat. Sebab utama adalah kebangkitan Yesus pada hari pertama (Markus 16:1-2). Hari ini menandakan kemenangan Yesus atas kematian, dosa dan Iblis. Rancangan penyelamatan untuk manusia sudah selesai. Penyelamatan ini memberikan rehat yang sempurna kepada mereka yang percaya.

4. Akhirnya, kita boleh percaya kepada kebangkitan Yesus apabila kita melihat perkembangan jemaah Tuhan.

Orang-orang Kristian awal tidak meragui kepercayaan mereka kepada Yesus walaupun mereka dianiaya, malah ada yang dibunuh. Jemaah Kristian tetap berkembang bukan kerana paksaan dari segi sosial, insentif kewangan atau kepentingan politik. Hal yang memberikan keyakinan iman kepada orang-orang Kristian awal adalah kebangkitan Yesus dari maut, pernyataan diri-Nya kepada saksi-saksi yang boleh dipercayai, dan hadirat Roh Kudus bersama dengan mereka yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa.

C. Bukti-bukti daripada sumber-sumber bukan Kristian tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.

Contohnya seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Josephus di dalam bukunya yang bertajuk “Jewish Antiquities” yang telah ditulis di antara 90-95 T.M., mencatatkan tentang penyaliban Kristus dan kebangkitan Kristus.Juga Tacitus, seorang ahli sejarah Roma yang menulis pada tahun 115 T.M., mengatakan nama Kristian ini berasal daripada Kristus yang telah disalibkan semasa pemerintahan Tiberius, oleh wakil kekuasaannya, Pilatus.

Apakah kepercayaan Islam tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus?


Orang Islam tidak percaya bahawa Yesus Kristus telah disalibkan. Mereka menggunakan teks Al-Quran S.An Nisan 157 yang mengatakan: “Dan kerana ucapan mereka: ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa anak Maryam seorang Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan dengan dia. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan) Isa itu benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh.”

Tetapi kebenaran ayat ini boleh dipertikaikan. Pembicara di sini cuba menjawab orang Yahudi bahawa mereka telah membunuh Isa Almasih anak Maryam.

Terdapat beberapa keterangan yang salah di dalam ayat ini. Pertama, orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Almasih (Penyelamat). Kedua, bukan orang Yahudi yang telah menyalibkan Dia tetapi askar-askar Roma.

Namun ada petikan-petikan dalam Al-Quran yang mengatakan sebaliknya. Menurut Al-Quran, wahyu telah diterima tentang ucapan Yesus, seperti yang berikut: “Selamatlah diriku ketika dilahirkan dan ketika mati dan ketika berbangkit kembali hidup” (Q.Maryam 33)
Teks aslinya: Wassalaamu’ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub’asyu hayya.”

Dengan kata “ub’asyu hayya” (bangkit hidup kembali) adalah merupakan kehidupan yang nyata sesudah mengalami kematian (amutu) yang nyata.

Di dalam Surah Ali Imran 55:

“(Ingatlah) ketika Allah berfirman: ‘Ya Isa, sesungguhnya Aku membuat engkau mati (‘inni mutawaffeeka’) dan meninggikan (darjat) engkau kepada ku.”

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ini, jelaslah bahawa Yesus memang telah mengalami kematian yang nyata walaupun kematian-Nya di kayu salib dinafikan oleh orang Islam. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh orang Islam untuk menjelaskan bahawa Yesus tidak mati di kayu salib.


a) Teori Penggantian

Teori penggantian ini mengatakan bahawa Yudas Iskariot yang menyerupai Yesus telah disalibkan untuk mengganti tempat Yesus. Teori ini terdapat di dalam injil Barnabas dan injil ini adalah palsu. Teori ini tidak ada di dalam Al-Quran. Oleh itu teori tersebut hanya satu tekaan. Ada pihak yang mengatakan bahawa seseorang yang telah mati diambil untuk menggantikan tempat Yesus. Teori ini sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang ada. Hal ini tidak mengambil kira tentang kubur yang kosong (Apa yang terjadi kepada mayat pengganti itu?) dan pernyataan diri Yesus yang disaksikan oleh beratus-ratus orang (Siapakah yang dilihat oleh saksi-saksi itu?) Teori ini juga membawa kesan bahawa Allah rela dengan sengajanya mengelirukan orang ramai dengan penipuan ini.


b) Teori Pengsan

Teori ini mengatakan Yesus diturunkan dari kayu salib dalam keadaan pengsan dan kesihatan-Nya pulih selepas itu. Walaupun teori ini dipopularkan oleh segolongan orang Islam, namun mereka berasal dari gerakan Ahmadiya yang dianggap oleh ramai orang Islam sebagai ajaran yang menyeleweng. Menurut Mizra Ghulan Ahmad dari Qadian, “Yesus tidak mati atas kayu salib tetapi dibawa turun oleh para pengikut-Nya dalam keadaan pengsan dan telah sembuh selepas 40 hari oleh minyak bermukjizat bernama Parsi ‘Marham-i-Isa.'” Menurut Ahmad, Yesus kemudian mengembara ke timur dalam satu misi ke Afghanistan dan Kashmir. Kemudian Yesus meninggal pada usia 120 tahun dan dikebumikan di Srinagar, ibu kota Kashmir. Teori ini dikutuk oleh orang Islam yang berpegang kepada ajaran Al-Quran.

Menurut Alkitab, Yesus mati selepas disalibkan (Kisah 2:23). Menurut penilaian askar-askar Yusuf dan Nikodemus, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yohanes 19:33-34, 38-40, Markus 15:43-46. Sekiranya Yesus pengsan sahaja, tidak mungkin:

– Dia dapat menahan kesejukan dalam kubur tanpa rawatan perubatan.

– Dia dapat melepaskan diri dari lilitan kain lenan yang begitu berat dan ketat pada badan-Nya tanpa mengoyakkannya (Lukas 24:12).

– Dia menggulingkan batu besar dari pintu kubur, mengalahkan satu pasukan pengawal dan melarikan diri tanpa dilihat.

– Dia berjalan 7 batu ke Emaus dalam keadaan lemah dan kaki yang tercedera.

 

Jika Yesus benar-benar bangun daripada keadaan pengsan, Dia menjadi pembohong dan penipu kerana tidak menghentikan para pengikut-Nya daripada mengajar bahawa Dia telah dibangkitkan daripada kematian.

Sukar juga untuk menjelaskan dengan memuaskan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kematian Yesus. Jika benar Yesus tidak disalibkan, maka Al-Quran juga tidak memberikan penerangan jelas mengenai perkara yang berlaku kepada-Nya.

C) Pemotongan ayat Alkitab

Contoh penjelasannya ini yang saya kutip daripada situs http://forum.swaramuslim.net :

Yohannes 20: 11 – 17

(11) Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, (12) dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. (13) Kata malaikat-malaikat itu kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis?” Jawab Maria kepada mereka: “Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan.” (14) Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahawa itu adalah Yesus. (15) Kata Yesus kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?” Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada-Nya: “Tuan, jikalau tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku, di mana tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambil-Nya.” (16) Kata Yesus kepadanya: “Maria!” Maria berpaling dan berkata kepada-Nya dalam bahasa Ibrani: “Rabuni!”, artinya Guru. (17) Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahawa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”.

Sampai disini, cerita dari injil jelas menyatakan bahwa Yesus belum mati.

Mari kita telusuri cerita ini selanjutnya :

Yohanes 20 : 19:20

(19) Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: “Damai sejahtera bagi kamu!” (20) Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.

Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Kenapa tangan dan lambung ?. Karena tangan itulah yg dipakukan ke tiang salib dan lambungnya yang ditusuk dengan tombak oleh tentara Romawi. (Ini pun, dengan asumsi, cerita penyaliban itu, benar adanya).Sampai disini……, Yesus juga belum mati……..!!!.

Kita juga perlu menggaris bawahi kata-kata ?bangkit dari kubur? ini, karena kata-kata itu adalah kata-kata yang didramatisir sedemikian rupa oleh para penulis injil. Padahal sebenarnya, Yesus berada dalam masa penyembuhan dari luka-lukanya. Jadi anda tidak perlu susah-susah minta bukti dari Al-Qur’an, baca saja Alkitab anda baik-baik, nanti ketemu disono bahwa Yesus tidak disalib.
maka itu ini saya main-main dengan anda apa bisa quran anda memberi bukti yang akurat karena disini sepertinya ada celah, tunggu aja dulu komentar dari bang pri atau kalau mau bantu aja dia om.

Markus 14:62 o de iêsous eipen egô eimi .……et

14:62 Jawab Yesus: “Akulah Dia,……… dst

Pertanyaan saya:

Apakah tidak ada kemungkinan bahwa oknum yang mengakui bahwa dirinya adalah Messiah dengan berkata “egô eimi”/ “akulah dia” seperti apa yang dikisahkan pada ayat diatas bukan salah satu dari “banyak pemakai nama messiah yang akan menyesatkan banyak orang” seperti yang diperingatkan Jesus pada Mark 13:6?????? sebelumnya menuntut Injil di tulis berdasarkan dari kesaksian Murid Yesus, setelah di berikan bukti-bukti bahwa tidak ada satupun Murid Yesus sebagai saksi mata bahwa Yesus mati di tiang salib, kini mengakui kesaksian tersebut dengan logika karena ditulis! maka apakah setiap yang ditulis itu pasti benar? bagaimana soal kesaksian-kesaksian Injil yang lain yang menolak Yesus mati di tiang salib? Injil mana yang mereka maksudkan…takkan Barnabas yang sudah dibuktikan salah dan banyak percanggahan?

Baiklah, kita melihat dahulu kepada apa yang dikatakan Al-Quran sendiri, “Isa tidak dibunuh melainkan diangkat (An Nisaa -wanita- 157-158) Bertentangan dengan: “Isa lahir, telah wafat, dan bangkit hidup kembali (19 Maryam 33) oleh itu ayat tersebut hanya menyokong percanggahan Al-Quran dan seterusnya kekeliruan Muhammad. Sekarang, kita mengambil contoh ayat Yohannes 20: 11 – 17 diatas, maka kita akan mendapati bahawa ayat tersebut tidak lengkap, sedangkan kita pengikut Kristian berpegang kepada prinsip nubuat dalam perjanjian Lama digenapi dalam perjanjian Baru. Baiklah kita kutip ayat Hadith sendiri iaitu, “9. Kita semua seharusnya meminum air kencing Unta kerana itu adalah satu ubat yang mujarab…!(Hadith Sahih Bukhari I, no. 234.) (Kalau begitu ayoh cepat beramai-ramai bikin bisnes mengimpot Unta mendapatkan air kencingnya untuk dijadikan ubat-ubatan…). Maka ayat tersebut bukannya lengkap kerana berdiri sendiri, tetapi konteks sebenar jelas apabila digabungkan seperti yang saya akan jelaskan kemudian. Ayat Yohannes 20: 11 – 17 tidak menidakkan nubuat dan tidak juga menidakkan apa-apa melainkan kekeliruan jika anda salah konteks. Yohanes 20 : 19:20 yang dikatakan diatas dikatakan oleh penulis blog tersebut sebagai “asumsi/andaian” namun gagal menunjukkan rujukannya dan hanya menggambarkan alasan sahaja tanpa berasas. Satu teori tidak pasti justeru tidak dapat menidakkan teori benar kita yang sudahpun pasti seperti yang dijelaskan.

Selanjutnya kita tinjau dari sudut nubuat Alkitab:

Semuanya akan ditempatkan dibawah kaki Mesiah Mazmur 8:6- Ibrani 2:8

Yesus akan dibangkitkan dari mati Mazmur 16:10- Mark 16:6-7

Yesus akan ditinggalkan oleh Tuhan Mazmur 22:1- Matius 27:46

Yesus akan dihina dikayu salib Mazmur 22:7-8 –Lukas 23:35-36

Tangan Yesus akan ditusuk Mazmur 22:16 -Yohanes 20:25, 27

(Perjanjian Lama digenapi oleh perjanjian baru)

 

Masih banyak lagi hal yang perlu ditunjukkan, namun saya rasa ayat diatas merupakan bukti yang cukup bagi menunjukkan kegenapan tersebut, hingga menbuktikan ia adalah benar, dan mempunyai konsekuensi yang nyata dan tidak lagi dalil semata-mata. Sesuatu teori akan salah jika dari segi hipotesisnya sudah salah maka keseluruhan penerangannya adalah sekaligus terbatal. Jadi Yesus sememangnya yang berkata“Akulah Dia..” tidak perlu dipertikaikan.

D) Penyaduran dengan cerita Dongeng

Kemana Calon Tuhan itu Menghilang selama 18 tahun?

Jadi ketika Yesus lahir, menginjak masa kanak-kanak dan remaja dia ?belum menjadi Tuhan? . Dia hanyalah seorang anak manusia biasa, yang lahir dari seorang perwan.

Tapi, kita perlu merasa kasihan kepada umat Kristen, karena mereka tidak tahu kemana ?calon Tuhan mereka? pergi dari usia 12 sampai 30 tahun. Tidak ada satupun orang Kristen yang tahu kemana calon Tuhan mereka menghilang selama 18 tahun. Tapi, menurut saya, bisa saja mereka benar-benar tidak tahu, tetapi mungkin juga mereka pura-pura tidak tahu. Sebab kalau mereka mau bertanya, mencari informasi kemana saja calon Tuhan mereka menghilang selama 18 tahun, maka mereka akan menemukan informasi tersebut. Tuhan telah menciptakan dunia ini begitu luas.

Ingat, Anda sedang membaca naskah kuno berbahsa Tibet, milik biara Hemis di Leh, ibu kota Ladakh, Tibet. Kita kembali sejenak ke pada naskah injil, yang menceritakan bahwa pada umur 12 tahun Yesus (= Isa), menggemparkan Bait Allah dengan diskusinya dengan para Rahib di Bait Allah tersebut. Setelah itu, Injil diam seribu bahasa mengenai Yesus, sampai muncul lagi di usia sekitar 30 tahun. Tidak cukup dengan itu penulis forum tersebut merancakkan blognya dengan dakwah mengenai Yesus dan cerita dongeng Tibet, India. ama-nama suku di Kashmir dan Afganistan :

Suku bangsa Azri, dalam Alkitab : Azriel (1 Tawarich-5:24)

Suku bangsa Beroth, dalam Al-Kitab: Beeroth (2 Samuel 4:2)

Suku bangsa Caleb, dalam Al-Kitab : Caleb (1 Tawarikh-2:18)

Suku bangsa Dattu, dalam Al-Kitab: Dathan (Bilangan 16:1)

Suku bangsa Gabba, dalam Alkitab : Gabbai (Nehemiah 11:8)

Suku bangsa Hahput, dalam Al-Kitab : Hatipha (Nehemia-7:56)

Suku bangsa Iqqash, dalam Al-Kitab: Ikkesh (1 Tawarikh-11:28)

Suku bangsa Kanaz, Kunzru, dalam Al-Kitab: Kenaz (Hakim-hakim 3:9)

Dan masih sangat banyak persamaan nama ini, termasuk dengan di Pakistan.

 

Jadi, jejak suku-suku Israel yang hilang ini banyak sekali dapat ditemukan didaerah sekitar Kashmir dan Afganistan ini. Dan…., kesinilah Yesus menghilang setelah sembuh dari luka-lukanya di tiang salib.Jadi….?Kepercayaan dogmatis penebusan dosa ditiang salib, adalah rekaan para murtadin ajaran Yesus. Yesus atau yang kita kenal dengan Isa Al-Masih, tidak mati ditiang salib. Tetapi beliau mengembara jauh ke Timur, seperti yang dilakukannya ketika muda selama 18 tahun dari umur 12 sampai 30 tahun.Yesus tidak mati?!!!. Doktrin Penebusan Dosa ditiang Salib gugur?.!!!.

Cerita ini penulis forum tersebut ambil dari dongeng buku :Yesus Wafat di Kashmir Karangan: Andreas Faber Kaiser.

Kita perlu baca Alkitab dengan lebih mendalam sebelum menelan dakwah tersebut, sebalik membaca dan mempelajari Alkitab cuba lihat pandangan sarjana Kristian terlebih dahulu, buat perbandingan sebelum ikut apa-apa forum “debat”kerana jika anda tersandung itu, bukan kebodohan anda tapi kecuaian dan keegoan anda yang tidak mahu bertanya dengan Ribuan Sarjana kita dahulu. Takkan Saintis terkemuka seperti Blaise Pascal[bekas Ateis dan Saintis] dan Isaac Newton[Saintis dan Paderi] percaya Yesus tanpa alasan?.

Biarlah saya jelaskan disini bahawa menurut tradisi seorang yang layak menjadi tradisi Yahudi dan sekaligus hukum Taurat Musa seorang yang boleh menjadi seorang nabi mesti berumur 30 (Lukas 3:23) tahun. Oleh itu, apabila Yesus mula mengajar waktu umur genap itu, tiada alasan untuk mempersoalkan kemanakah ia pergi selama umur 18-30 tahun. Kerana Yesus mengajarkan Matius 5:18, “Kerana Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.(c.f, Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya itu terjadi. Markus 13:30; Lukas 21:32).

Matius 1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi

Matius 4:14 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya:..

Yohanes 19:28 Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia — supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci –: “Aku haus!”

 

Ayat diatas mengatakan pengikut Isa diawasi setelah Isa wafat,bermaksud bahawa Isa pernah wafat

dan saat Tuhanlah menjaga pengikutnya. Jadi jelaslah bahawa Maryam 19 :[33], Ali ‘Imran 3 :[55] dan Al-Maidah:117 mendukung Kematian sehingga kepada Kebangkitan oleh itu hipotesis ini telah menolak An-Nisa Wanita 4:156-158. Memang dalam semua ayat Al-Quran diatas tidak menceritakan adanya penyaliban sebagai penyebab dari kematian, namun telah jelas bahawa Yesus pernah Mati, kemudian diangkat. Untuk lebih lanjut saya mencadangkan anda ke laman web http://www.kabar-baik.net bagi membaca debat bertajuk, “Alquran menyebutkan: Yesus tidak Disalib, tidak Mati.” Sebuah laman web milik bekas umat Islam.

 

Kenapa kepercayaan akan kematian dan kebangkitan Yesus sangat penting bagi orang Kristian?


Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus 2:24, “Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Tuhan. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu.”

Yesus disalibkan bukan kerana Dia melakukan dosa tetapi Dia telah menjadi korban untuk menyelamatkan kita semua daripada ikatan dosa. Dengan itu, kita mendapat hak atas hidup yang kekal di syurga.

1 Korintus 15:17-19 menyatakan, “Jika Kristus tidak dibangkitkan daripada kematian, maka kepercayaan kamu itu khayalan belaka dan kamu masih dikuasai dosa. Hal itu juga bererti orang yang percaya kepada Kristus dan yang sudah mati, semuanya tidak mempunyai harapan. Jika harapan kita kepada Kristus terbatas kepada hidup kita di dunia ini sahaja, maka kitalah yang paling malang antara semua orang di dunia ini!”

Jika Yesus tetap mati, tentu sekarang ini masih ada kubur-Nya. Apakah gunanya orang Kristian percaya kepada orang mati? Apakah gunanya orang Kristian dibaptis atas nama orang mati? Apakah gunanya orang Kristian meminta syafaat daripada orang mati? Malah tidak masuk akal sekiranya sekarang ini orang Kristian menjadikan orang mati sebagai penyelamatnya, sedangkan si mati sendiri tidak selamat dan masih di dalam kubur.

Kerana kasih Tuhan, Yesus disalibkan bukan sekadar untuk mati sahaja, tetapi mati untuk hidup kembali dan hidup selama-lamanya sehingga kesudahan alam. Kebangkitan Yesus, dan hidup kembali dari antara orang mati, bukanlah suatu khayalan, tetapi memang kenyataan yang dilihat dan disaksikan oleh ramai orang. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan inti iman jemaah Kristian sedunia. Kita sekarang memiliki iman yang penuh pengharapan. Kita mempunyai Penyelamat yang hidup selama-lamanya. Kita memiliki iman yang berdasarkan kasih. Kita sudah mewarisi janji-janji Tuhan bersama dengan Kristus, menderita bersama-sama Dia dan akan dipermuliakan bersama-sama Dia (Roma 8:17).

Kerana itu, yakinlah bahawa kita sebagai pengikut Kristus akan dibangkitkan dari segala macam kematian semuanya itu telah Yesus lalui dan selesaikan di kayu salib. “Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban kerana dosa(Ibrani 10:18) Yesus sudahpun mengatakan, “Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.” (Yohanes 16:33). Oleh itu, “Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.” (Yohanes 21:25). Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. (Wahyu 22:19)


 

September 11, 2008 at 10:39 am Leave a comment

Pengumuman : cara Menjawab hujatan terhadap Kristian

http://www.answeringislam.info/Bahasa/RencanaBF/menjawabkombatkitbi_a.html

Tanggapan dan jawapan pihak Kristian terhadap buku kombat Kit
Ahmed Deedat. Cukup menarik untuk diterokai oleh anda. Jangan hanya dengar lamunan Ahmed Deedat, dengarlah juga jawapan Theologian Kristian. Jangan tutup telinga, jangan pekakkan hati anda. Ia bukanlah dajjal yang menyesatkan anda tetapi yang paling penting jangan memekakkan diri dalam soal agama. Jangan menjadi “pak turut kalau ingin menurut Tuhan yang benar”. Silakan ke rencana diatas[tekan link tersebut…enjoy].

September 11, 2008 at 4:06 am Leave a comment

BAB 23 PERKATAAN TERAKHIR KEPADA UMAT KRISTIAN

Bab23

Perkataan Terakhir bagi Umat Kristian

Artikel ini bukanlah ditulis sebagai kritikan tertinggi bagi Islam, tetapi ianya bagi kedua-dua Kristian dan Islam supaya mendapat pengetahuan bagi sedikit gambaran tentang Islam. Agak menyedihkan bahawa Kristian mempunyai sedikit impak terhadap dunia Islam. Gambaran sebenar menunjukkan bahawa sedikit yang bertukar agama dari Islam berbanding mereka yang dari agama lain.

Disini saya hanya nyatakan lima sebab iaitu:

(1) Islam, dijadikan seorang anti-Kristian sejak dilahirkan dan menjadi seorang yang perjudis terhadap Alkitab.

(2) Kita sebenarnya tidak menunjukkan kasih Tuhan terhadap mereka sepenuhnya.

(3) Kebanyakan kita takut Muslim sehingga jika seakan menimbulkan kemarahan terhadap mereka.

(4) Ketidakpercayaan dan sikap berlengah-lengah pada bahagian kita sehingga gereja seperti tidak peduli akan peranan evangelis Muslim.

(5) Kita tidak mahu menerima kesakitan atau pengorbanan dalam memahami Islam(berapa banyakkah mereka yang beragama Kristian faham akan ajaran Quran?)

Saya ingin katakan disini bahawa, saudara kita yang beragama Kristian di Negeria yang berfikir bahawa mereka akan terlepas apabila Islam menyerang, mereka harus berfikir akan kedudukan mereka. Alasannya ialah: Muslim masih lagi mata bagi penduduk “Selatan”, sejak dahulu lagi ahli Jihad ingin menanam Quran dalam lautan Atlantik. Pengubatannya ialah terletak pada peranan penginjil. Ia bukanlah pada membebaskan “selatan”, atau dimana sahaja, dalam masalah ini. Penginjilan adalah peruntukan Tuhan dan kita tidak dapat meminggirkannya dan mengharapkan berkat Tuhan. Muslim akan terus menjadi ancamana sekiranya kita terus menginjili mereka, oleh itu kita lakukan juga jika kita benar-benar ingin menghormati dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan menggunakan anak-anak Hagar, “hamba,” sebagaimana Dia menginsafkan besi bagi gereja ( Sebagaimana Dia menggunakan Nebuchadnezzar bagi melawan orang Israel). 1

1 Editor.s Note: Brother Ali is referring to the Scripture that identifies the children of Hagar (the Arabs) as children of a bondwoman: Gal 4:24-25, .This is allegorically speaking: for these women are two covenants, one proceeding from Mount Sinai bearing children who are to be slaves; she is Hagar. Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children.. And most Arabs, and much of the third world, are indeed in unwitting slavery to a false religion.

Jika kita memang percaya akan Alkitab, kita mesti meminggirkan semangat Yunus (bagi melepaskan Tarsis). Kita harus mengapai Muslim melalui Firman dan kasih Tuhan, kerana Alkitab mengatakan:

“Tiada keselamatan dalam yang lain: kerana disana tiada nama lain bagi surga yang diberi kepada dunia dimana kita dapat diselamatkan ” (Acts 4:12).

Yesus telahpun membayar harga keselamatannya dengan darah sucinya sendiri dan Dia memperoleh resitnya sebagai bukti melalui kebangkitannya dari kematian. Setiap orang Islam yang meninggal dan ke neraka adalah satu “kehilangan” bagi Kristus. Isaiah 56:10, 11 dan Yehezkiel 3: 17,18 menyebut bahawa ” Sebab pengawal-pengawal umat-Ku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa; mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak; mereka berbaring melamun dan suka tidur saja“. Mereka menolak untuk memberitakan Alkitab ialah jenayah buruk, dengan kesan yang akan kekal. Marilah kita bangun, bagi kemantapan “perdagangan” Tuhan kita. Kelambatan dan penangguhan kita akan menyebabkan lebih banyak bencana. Hasilnya adalah bagi Tuhan yang menentukan (1 Corinthians 3:6).

Bibliografi bagi Ulasan Tentang Islam

Ali, A. Yusuf, The Quran: Text, Translation and Commentary

Badawi, J., Jesus in the Koran and the Bible, an outline (Pamphlet) Islamic Foundation, Canada.

Bivando, V & Moucarry, C. (1984). Reaching Muslim For Christ, International Fellowship of Evangelical Students

Deedat, A., Christ in Islam, Islamic Propagation Center, Durban.

Jeffery, A., (1975). Materials for the History of the Text of the Koran, New York: AMS Press

Madany, B. M., (1987). The Bible and Islam, Back to God Hour, Palos Heights, U.S.A.

Masih, Abd-Al, Islam under the Magnifying Glass, Light of Life Austria.

Miller, M. William, (1976). A Christian Response to Islam, Presbyterian and Reformed, London

Pflander, C. G., (1986). The Balance of Truth (The Mizanu.l Haqq) (enlarged), Light of Life, Villach, Austria

Pickthall, M. Marmaduke, The Meaning of the Glorious Koran, Islamic Publications Bureau, Lagos.

Rafique, (1989). Kinsmen of Abraham, Grace and Truth Inc.

Shorrosh, Anis, Islam Revealed: A Christian Arab View of Islam, Thomas Nelson & Sons, Nashville, (1980)

Skolfield, E. H., (1991). Hidden Beast 2, Fish House Publishing, Fort Myers,

Sumerall, Lester, (1994). Time Bomb in The Middle East, Harrison House, Tulsa,

Thomas, R. W., Islam: Aspect and Prospects, Light of Life, Villach, Austria.

Tisdal, W. St Clair, (1980). Christian Reply to Muslim Objections, Light of Life, Villach, Austria

Laman Web. Dr. Yusuf Qardawi, Learning Page Islam, etc.

September 10, 2008 at 8:33 am Leave a comment

ULASAN TENTANG ISLAM 22 PERKATAAN TERAKHIR KEPADA MUSLIM

Bab 22

Perkataan Terakhir Kepada Muslim

Bercanggah dengan pendapat yang dinyatakan kebanyakan Muslim, bahawa Yesus adalah bagi Yahudi sahaja, Yesus adalah Mesias (Al-Masih) dijanjikan yang akan menyelamatkan semua orang yang berserah kepadaNya. Memandangkan Tuhan adalah yang pertama memberikan peraturan kepada bangsa Israel, Yesus mengarahkan Alkitab diketengahkan kepada mereka dahulu (Matthew 10:6). Tuhan perlu bermula bertindak dimana-mana. Kemudiannya, Yesus memberikan ajaran seperti berikut:

“Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned” (Mark 16:15, 16). Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk[ayat 15]. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum [ayat16].

Inilah masanya kita berhenti bermain politik dengan Tuhan. Dia tidak tertarik dengan doktrinasi gimnastik kita, mahupun dalam manapun agama yang tidak dapat menyelesaikan masalah dosa. Anda boleh menuruti agama anda tetapi ianya pastinya pergi ke Neraka. Tuhan mengatakan, “kamu adalah berdosa” (Romans 3:23). Turun kebawah kamu dan kamu tahu bahawa ianya benar. Suara hati anda menyelinap saksi bahawa anda memang itu. Sebagai pendosa, ayat yang menyatakan kematian kekal dalam Neraka telah diarahkan kepada kamu (Ezekiel 18:14; Romans 6:23). Bersembunyi dalam payung agama Islam tidak akan menghakis ayat kematianmu. Anda terpinggir dan rosak kerana dosa anda. Berada di hadapan Tuhan yang benar, anda umpama seperti kinzir, mungkin lebih dari itu. Dosa, yang memang diperangi oleh Tuhan, belum lagi dihakis dan masih dalam Islam. Pendek kata, Islam tidak mempunyai jawapan terhadap masalah dosa anda. Tidak kira ianya pembersihan kekal sebagai penyelesaian (Surah 5:7). Yesus mengenali hati dan masalah manusia:

for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies“(Mat 15:19). Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat(ITB-LAI).

Kecuali anda membenarkan Yesus untuk mengadakan pengubatan rohani dalam hati anda, anda tidak layak bagi kerajaan surga yang dikatakan Alkitab .Tuhan memerlukan hati yang murni (Matthew 5:8) dan penuh kekudusan (Hebrews 12:14). Tapi Kristus sangat mengasihimu dengan memberikan peluang untuk mengubati hati rohanimu dengan merembeskan darahNya di kayu salib Kalvari. Ini merupakan titisan darah, dan iman dalam diriNya sahaja, yang dapat membersihkan dosa daripada hati manusia yang busuk (1 John 1:7). Yesus mengatakan, “Except a man be born again[spiritually], he cannot see the Kingdom[Heaven] of God” (John 3:3).

Dosa merupakan masalah rohani dan memerlukan penyelesaian secara rohaniah. Adalah suatu kemustahilan bagi manusia berdosa memasuki surga yang nyata. Kalaupun dibenarkan ianya[roh] tersebut sesat dan tidak mengenali[tidak dapat beradaptasi-surga mungkin terlalu sejuk baginya, tiada makanan kerana kemiskinan rohaninya dan akhirnya mungkin mati atau masih juga tersiksa] kerana sememangnya tempatnya di neraka. Sudah tentunya Tuhan yang terlalu suci tidak mengizinkannya, malaikat akan menyepaknya keluar, dan surga juga mungkin menangkis orang seperti itu. Diandaikan jika pendosa diterima masuk ke surga tanpa alam baru “new nature”, dia juga akan berasa jahil, dan akan mati kerana badannya memerlukan ‘sarapan’ dosa memandangkan surga kekurangan kemudahan untuk orang berdosa. Anda mesti datang kepada Kristus untuk menerima “new nature” yang akan membayar harga darahNya (1 Corinthians 15:49) Jika keinginan anda untuk ke surga yang nyata.

Anda tidak perlu menghabiskan wang ringgit dan masa anda ke berhaji ke Makkah yang anda panggil “tempat suci,” kerana Kristus akan menemui anda dimana sahaja anda mahu. Tuhan itu maha ada atau dalam bahasa Inggerisnya omnipresent. Jangan menghabiskan wang anda dengan biri-biri kerana darah biri-biri tidak akan mampu menyembuhkan dosa anda. Seorang manusia mempunyai nyawa yang lebih bernilai berbanding biri-biri dunia. HANYA DARAH YESUS dapat menangkis dosa anda.

Ikutlah saya berdoa?

“Tuhan Yesus, saya sedar saya telah berdosa. Saya tahu saya telah menipu diri saya. Sekarang saya mengaku berdosa dan berada dalam agama yang salah. Saya percaya Engkau mati untuk menebus dosa saya dan bangkit semula pada hari ketiga demi hari pengadilanku. Saya sekarang menerima Engkau sebagai Raja dan Penyelamat peribadi. Cabutlah namaku daripada buku neraka dan tuliskanlah di buku kehidupan. Terima kasih kerana menyelamatkanku.”

Jika anda mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, dan memahaminya, dan anda sekarang telah menuju ke surga, kerana telah mengatakan Raja dan Tuhammu. ..Rom 10: 9-10 “jikalau anda mengaku dengan mulut Yesuslah Raja, dan percaya dalam hatimu bahawa Tuhan membangkitkanNya daripada kematian, anda harus diselamatkan. Kerana hati manusia mempercayai kebenaran,; dan dengan mulut mengaku adalah dibuat untuk keselamatan.”

September 10, 2008 at 8:31 am Leave a comment

ULASAN TENTANG ISLAM 21 ISLAM DAN KEDATANGAN YESUS KEDUA

Bab 21

Islam dan kedatangan Yesus kedua

Dengan asasnya bersama Satan, nakalnya seorang penipu, dia akan sentiasa menyesatkan apa yang dia tidak dapat nafikan. Dia telah menuntun Muslim untuk mempercayai Yesus dating kembaali untuk membunuh anti-Kristus (Dajjal), mengislamkan dunia, berkahwin dan meninggal, dan kemudiannya dikuburkan. Bagi menunjukkan bahawa Muslim jelas mempercayai eskatologi demonik, mereka sudahpun menggali kubur bagi Yesus di sebelah Muhammad di Madinah. (Barangsiapa yang pergi ke Makkah berjalan sekitar dan mencium batu hitam, Ka’aba sendiri akan memegang saksi tersebut bagi anda). Kebohongan yang menakjubkan ini datang dari jurang yang sangat dalam memandangkan Yesus Kristus tidak akan mati lagi. Bahawa kubur di Madinah akan tetap kosong melalui kenyataan. Yesus telah selesai menawan kematian. Alkitab mengatakan bahawa:

“For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again: death no longer has mastery over Him”(Romans 6:9, NIV).

Yesus menggunakan proses kematian untuk melalui alam tersebut untuk memusnahkan satan[apapun jangkaan anda dan saya jauh dari kuasa Tuhan mahakuasa dan manusia tidak mengetahui rencana mahupun rancangannya untuk memusnahkan kuasa satan-mengkritiknya adalah suatu kesilapan], dosa dan kematian.

“The reason the son1 of God appeared was to destroy the devil’s work” (I John 3:8, NIV).

Mengapa tidak benarkan Yesus memusnahkan kerja Iblis dalam hidupmu?

“Since the children have flesh and blood, he too [Jesus] shared in their humanity so that by his death he might destroy him who holds the power of death – that is, the devil” (Hebrews 2:14, NIV).

Yesus tidak akan membelanjakan Jihad melawan manusia lemah, melainkan musuh ketat-Nya si Iblis. Dia mengalahkan Satan di atas kayu Salib di Kalvari 2,000 tahun lampau. Satan menggunakan Muslim untuk menyerang Yesus. Menyedihkan bahawa lambat laun mereka akan ditangkap (Revelation 19:20; 20:7-10; 1 Corinthians 15:24-26) Yesus bukan datang kembali untuk berkutbah, tetapi untuk mengangkat mereka yang mati dahulu dalam Kristus[pengikutNya] (1 Thessalonians 4:16, 17) dan kemudia akan menghukum mereka yang tidak percaya atau menolak AlkitabNya (2 Thess 1:7-8).

Kristus akan datang dengan kuasa luar biasa bahawa kemuliaanNya sendiri akan menyilaukan Iblis dari jarak bermilion batu. (lihat 2 Thessalonians 2:8, cf.. Acts 9:3). Ingatlah hanya sedikit kemuliaanNya telah mencengangkan penganiaya, Saulus, dalam perjalanan untuk ke kota bernama Damascus (Acts 9:3). Jika tidak kerana kasihnya Tuhan dan telah membuatkan Saul bertobat dari dosanya (Acts 9:17, 18), sudah tentu cerita tersebut berakhir dengan cara berbeza.

Jika Satan sendiri tidak tahan berdiri di depan kuasa Yesus, berapa layakkah anda, manusia lemah, daging anda juga turut musnah hanya kerana kuman dari nyamuk malaria.

From whence cometh your arrogance, you whoare made from dust? (Genesis 3:19).

Ramai jiwa yang telah pun mengalami kesakitan di Neraka. Cuba bayangkan untuk ke Aljana semestinya melalui Neraka dahulu sementara mengikut Quran, mesti melalui proses tertentu baru akan tembus ke surga. Jika diberi pilihan daripada anda berfikir berapa lama baru anda diselamatkan[itu pun kalau diselamatkan menurut Quran] tetapi yang pasti sakitnya neraka tak tertanggung oleh seorang manusia dan sekali-sekali pun saya tidak berani mencuba ke sana. Apakata anda sendiri?

Adakah anda akan menuruti mereka, juga, jika anda mahu, dengan beralih daripada Alkitab yang menyelamatkan kamu:

“He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses: Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace? (Hebrews 10:28-29). Bahasa Melayunya ialah, “10:28 Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. 10:29 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih karunia?”

1 Editor.s Note: The term .Son of God. is not a Christian invention. Jesus was even called the .Son of God,. by his enemies, and it is what He called Himself. The Pharisees in Jesus. day fully understood that Jesus declared His sonship, and attempted to kill Him for it several times. The term .Son of God. does not mean that God took a wife in the normal biological process. The Bible concept of Christ.s sonship is that God the Father, in love, sent a part of Himself, His only begotten Son, to Earth, in the form of a man (Jesus Christ), to save us from our sins. (See John 1:1-14; 1Timothy 3:16)


September 10, 2008 at 8:30 am Leave a comment

Older Posts


Feeds

June 2018
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Peta Pengunjung

Pages